Translationel

I øjeblikket genereres der data om indsigt i de molekylære og cellulære sygdomsmønstre i et hidtil uset tempo. Men overførslen af resultater fra basalforskning til en forbedret patientbehandling er stadig en svær, men vigtig udfordring. Ved at stille kliniske spørgsmål, baseret på resultaterne fra basalforskningen, bestræber vi os på at give kliniske svar og at udvikle nye behandlingsregimer og -strategier for at forbedre patienternes outcome. Da kirurgi stadig er vigtig for de fleste kurative behandlinger, mener vi, at den molekylærbiologiske forskning er lige så værdifuld for personlig kirurgi som for personlig medicin.                             

Vores mål er at overføre de videnskabelige translationelle opdagelser til patientbehandlingen i kirurgisk onkologi og perioperativ medicin. Vores hovedfokus er patofysiologien ved perioperativ stress, og den ændring af potentielle stressfaktorer, der ses ved kolorektalcancer. I samarbejde med etablerede kliniske forskere fremmer vi det tværvidenskabelige samarbejde mellem kliniske investigatorer og forskere indenfor translationel og basalforskning.

Vores mål er at overføre de videnskabelige translationelle opdagelser til patientbehandlingen i kirurgisk onkologi og perioperativ medicin.

Den translationelle gruppe består af en styregruppe med professorer, ph.d.-studerende, forskningsårsstuderende, klinikere og basalforskere indenfor translationel forskning. Gruppen understøtter forskere og klinikere fra de tidlige planlægningsstadier af konceptudvikling, design, analyseplan og budget til udførelse, dataanalyse, datarapportering og klinisk implementering. Vi har tværvidenskabelige samarbejder med nationale og internationale forskningsgrupper, hvor vi tester basale forskningsresultater for deres kliniske effekt og anvendelighed. Vores translationelle studier omhandler de første kliniske forsøg, proof of concept-studier, og testning af nye interventioner i tidlige forsøg, for at danne grundlaget for anvendelse og implementering i klinikken, og det perioperative forløb.

Via hospitalets egne laboratorier og eksterne forskningslaboratorier kan vi rekvirere analyser og bioinformatik. Vores translationelle laboratorieforskning fokuserer på ændringer i genekspressionsprofiler, ændringer i cytokinprofiler, celleadhæsion og -migration, dynamiske ændringer i tumormikromiljøet og forandringer i tarmmikrobiomet.     

Samarbejdspartnere

Projekter

 • INEXA – Intrakorporal versus ekstrakorporal anastomose ved robot-assisteret højresidig hemikolektomi: et randomiseret klinisk studie

Registreringsnummer: NCT03130166

Projektledelse: Niclas Dohrn, Ismail Gögenur

Status: Start maj 2018, igangværende.

Beskrivelse: Formålet med studiet er at sammenligne intra- og ekstrakorporal anastomose hos patienter, der undergår robotassisteret højresidig kolektomi grundet koloncancer. Vores hypotese er, at intrakorporal anastomose forbedrer det operative forløb med patientrelaterede fordele, så som at patienterne kommer sig hurtigere efter operationen. Studiet er et dobbeltblindet randomiseret forsøg med inklusion af 100 patienter.

 • PROMIES – Perioperativ pulmonal monitoring ved major akut operation

Projektledelse: Jakob Burcharth, Sarah E. Busch, Ismail Gögenur

Status: Igangværende (start november 2018).

Formålet med studiet er at beskrive forekomsten af postoperativ hypoksæmi og korrelere det til klinisk outcome. Desuden undersøges sammenhængen mellem postoperative lungekomplikationer og respiratorisk muskeldysfunktion. Patienter, der undergår en større akut abdominal operation vil blive overvåget gennem de første tre postoperative dage ved brug af pulsoksimetrisensor. Desuden vurderes deres postoperative respiratoriske muskelstyrke. Postoperativ hypoksæmi er et velkendt fænomen hos patienter, der gennemgår planlagt abdominalkirurgi, men der er kun sparsom forskning indenfor akut opererede patienter.  

 • HERMES – Heart Rate Monitoring in Major Emergency Surgery (et PROMIES understudie)

Projektledelse: Ellen Bjerrum, Ismail Gögenur

Beskrivelse: Formålet med studiet er at bestemme forekomsten af postoperative atrieflimmer hos patienter, der er indlagt efter en større abdominal operation, og at undersøge, om en præoperativ måling af hjerterytmen (HRV) kan bruges til at forudsige postoperative kardiovaskulære hændelser. Ved brug af en postoperativ påsat Holter-monitor måles EKG de første tre postoperative dage.

 • Tyktarmskræft: DNA-mutationsanalyse af primærtumor og tilhørende metastaser

Projektledelse: Astrid Louise Bjørn Bennedsen, Susanne Eiholm, Michael Bzorek, Tove Kirkegård Clausen, Thomas Vauvert Faurschou Hviid, Ismail Gögenur.

Status: Februar 2017. Igangværende.

Beskrivelse: Formålet med studiet er at undersøge sammenhængen mellem genmutationer i primærtumor og de tilhørende lymfeknudemetastaser hos patienter med kolorektalkræft. Vi vil også undersøge det kliniske outcome i forhold til niveauet af de immuninvasive markør PD-L1 og HLA-G, og CDX2 ved hjælp af immunhistokemisk farvning af den invasive front i tumorvævet. Studiet er et retrospektivt studie, udført på arkiveret FFPE-væv fra T3 eller T4 primærtumorer fra 2011 og 2012. 

 • MEFO – Præoperativ endoskopisk behandling med fosfomycin og metronidazol hos patienter med højresidig colon cancer og colon adenom: et klinisk proof-of-concept-interventionsstudie.

Registreringsnummer: NCT04312360

Projektledelse: Astrid Louise Bjørn Bennedsen, Hans Raskov, Ismail Gögenur

Status: Marts 2020. Igangværende.

Beskrivelse: Formålet med studiet er at undersøge effekten af lokal antibiotikabehandling med fosfomycin og metronidasol på tumorkarakteristik og biofilm i colon på patienter med højresidig colon cancer. Studiet er et klinisk proof-of-concept interventionsstudie med inclusion af 12 patienter.

 • Tyktarmsadenomer hos patienter, som senere udviklede tyktarmskræft: mikrobiotas karakteristika – et retrospektivt studie”.

Projektledelse: Astrid Louise Bjørn Bennedsen, Hans Raskov, Ismail Gögenur

Beskrivelse: Formålet med studiet er at undersøge, om dannelsen af biofilm på adenomer i colon er associeret med udvikling af colon cancer, og om sammensætningen af (driver-) bakterier er identiske i adenomer og tumorer i colon fra den same patient. Studiet er et retrospektivt case-control-studie, udført på arkiveret FFPE-tumorvæv. Patienterne, der har fået lavet en colonresektion grundet colon cancer i tidsrummet 2010-2015 og har fået fjernet polypper i colon (polypektomi) mindst 60 måneder før, vil blive 1:1 matchet med patienter, der har fået foretaget polyptektomi, men som ikke har udviklet colon cancer.

 • MEDACIS – Effekten af melatonin på depression, angst, døgnrytme og søvn hos patienter efter en blodprop i akut koronart syndrom.

Registreringsnummer: NCT02451293

Project mangement: Michael Tvilling Madsen, Ismail Gögenur

Status: Start: januar 16. Studiet er afsluttet i august 2019.

Beskrivelse: Formålet dette fase-II studie er at undersøge, om profylaktisk behandling med melatonin har en beskyttende effekt på udvikling af depressive symptomer, angst, søvn og døgnforstyrrelser efter akut koronart syndrom. Studiet er et fase-II randomiseret studiet med inklusion af 252 patienter til enten 25 mg melatonin eller placebo 1 time før sengetid i 12 uger.

 • Søvn og døgnrytme i den perioperative periode hos patienter indlagt til operation for tarmkræft: et observationelt studie.

Registreringsnummer: NCT03254836

Projektledelse: Michael Tvilling Madsen, Ismail Gögenur

Status:  Start: marts 2017. Igangværende.

Beskrivelse: Formålet med studiet er at undersøge effekten af perioperativ søvn- og døgnrytme på det naturlige overlevelsesforløb hos patienter, der er diagnosticeret med kolorektalkræft. Samtidig måles der på parametre som depression, træthed, livskvalitet og komorbiditeter i kort-, mellem- og langtidsperioden efter diagnosetidspunktet. Studiet er et observationelt studie med inklusion af 45 patienter.

 • PREHAB-DK – Klar til Kirurgi

Projektledelse: Rasmus Dahlin Bojesen, Ismail Gögenur

Status: Start: marts 2018. Igangværende.

Beskrivelse: Formålet med studiet er at undersøge effekten af 4 ugers præhabilitering før en planlagt operation for colon cancer. De målte parametre er både psykologiske, immunologiske og kliniske. Studiet er et randomiseret studie med inklusion af 48 patienter.   

 • NECT – Endoskopisk assisteret elektrokemoterapi som tillæg til neoadjuverende behandling af lokalt fremskreden endetarmskræft – et randomiseret klinisk fase II-forsøg.

Registreringsnummer: NCT03040180

Projektledelse: Rasmus Peuliche Vogelsang, Julie Gehl, Ismail Gögenur

Status: Start: januar 2017. Igangværende.

Beskrivelse: Formålet med studiet er at undersøge sikkerheden og effekten af neoadjuverende endoskopisk elektrokemoterapi (ECT) som tillæg til neoadjuverende kemostråleterapi (nCRT) til patienter med lokalavanceret rektumcancer. Det primære effektmål er tumorregression ifølge Mandard klassifikation. Sikkerheden evalueres med behandlingsrelaterede bivirkninger (CTCAE version 4.0). Sekundære effektmål er ændringer i tumormikromiljø bestemt med immunhistokemisk farvning og tumorregression bestemt ved hybrid PET/MRI. Studiet er et randomiseret fase II-studie med inklusion af 40 patienter diagnosticeret med lokalavanceret rektumcancer og med planlagt neoadjuverende kemostråleterapi inden intenderet kurativ kirurgi. Patienterne randomiseres 1:1 til nCRT + ECT (bleomycin) vs. nCRT + kirurgi.    

 • Calcium elektroporation ved tidlig kolorektalcancer

Registreringsnummer: NCT03694080

Projektledelse: Malene Broholm Andersen, Rasmus Peuliche Vogelsang, Julie Gehl, Ismail Gögenur

Status: Start: 1 October 2018. End: 1 May 2019. Ongoing.

Beskrivelse: Formålet med dette studie er at undersøge sikkerheden og effekten af calcium elektroporation som en down-staging og immunresponderende behandling af patienter med histologisk verificeret tidlig rektum- eller sigmoideumcancer uden indikation for neoadjuverende kemostråleterapi (eksperimental eller standard) før intenderet kurativ kirurgi. Studiet er et fase I eksplorativt studie med inklusion af 24 patienter – 12 patienter med rektumcancer og 12 patienter med sigmoideumcancer. Sikkerheden (primær effektmål) evalueres ved behandlingsrelaterede bivirkninger (CTCAE version 4.0). Sekundære effektmål er tumorregression, ændringer i tumormikromiljøet bestemt med immunhistokemisk farvning ændringer i genekspressionsprofil målt i perifært fuldblod, evaluering af det metastatiske potentiale bestemt ved cytokinprofilering og celleadhæsions- og migrationsassays. 

 • Calcium elektroporation for behandling af kolorektal cancer

Registreringsnummer: NCT03542214

Projektledelse: Malene Broholm Andersen, Julie Gehl

Status: Start: maj 2018. Igangværende.

Beskrivelse: Formålet med studiet er at undersøge sikkerhed og respons af calcium elektroporation på patienter med inoperable kolorektalcancer. Totalt inkluderes 6 patienter, der alle er blevet tilbudt standardbehandling og alle godkendte behandlingsmuligheder, før de indgår i studiet. Behandling med calcium elektroporation vil ikke blive sammenlignet med andre behandlinger. Alle patienter behandles én gang, men ses der tilbageværende tumorvæv ved opfølgning, og skønner investigator, at det er sikkert, vil patienterne blive tilbudt genbehandling op til maksimalt 3 behandlinger med 4 ugers mellemrum. Patienterne vil blive fulgt med opfølgende undersøgelser i 12 måneder efter første behandling. Det primære behandlingsmål er sikkerhed via registrering af behandlingsbivirkninger (CTCAE version 4.0). Sekundære effektmål er lokal tumorrespons bestemt ved immunhistokemisk farvning, systemisk respons bestemmes ved helblods-genekspressionsanalyse, multiplex cytokinassays og det metastatiske potentiale ved cytokinprofilering, celleadhæsions- og migrationsassays. Tumor burden bestemmes ved cirkulerende tumor DNA. Tumorrespons bestemmes ved CT-skanninger og RECIST-kriterier.

 • CISMO

Projektledelse: Malene Broholm Andersen, Ismail Gögenur

Registreringsnummer: NCT03546569

Status: Start: Maj 2018 Slut: Juni 2021. Igangværende.

Beskrivelse: Dette studie har til formål at undersøge påvirkning af cirkulerende tumor DNA, samt immunforsvarets reaktion i forbindelse med selvudvidende stent i tyktarmen for akutstop i tarmforløbet, grundet en kræftknude. Studiet inkluderer 20 patienter, der får taget blodprøver lige anlæggelse af stent samt 1, 4 og 24 timer efter proceduren. Blodprøver vil blive analyseret for cirkulerende tumor DNA og cellefrit DNA. Cytokiner og chemokiner vil blive analyseret ved et immuno-oncology panel. Herudover vil der blive foretaget cellelinie forsøg til bestemmelse af adhæsion, proliferation og migration.

 • Ændringer I genekspression som følge af selvekspanderende stent som behandling inden kirurgi

Projektledelse: Malene Broholm Andersen, Ismail Gögenur

Status: Start: Januar 2020 Slut: Februar 2021. Igangværende.

Beskrivelse: Dette studie har til formål at undersøge påvirkning af genekspression i kræftvæv i forbindelse med selvudvidende stent i tyktarmen for akutstop grundet en kræftknude. Der vil blive indhentet biopsi fra før stentanlæggelse samt væv fra den stentede og fjernede kræftknude. Herved kan man sammenligne kræftknudens mikromiljø før og efter stentanlæggelse. Ændringer i genekspression vil blive analyseret ved NanoString teknologien. Vi benytter ”PanCancer IO 360 gene expression panel” til messengerRNA. Dette panel inkluderer 770 kendte gener, som dækker over sammenspillet mellem kræftknude, mikromiljø og immunrespons.

 • Elektrokemoterapi til behandling af uhelbredelig mavekræft

Projektledelse: Malene Broholm Andersen, Ismail Gögenur

Status: Start: Oktober 2019 Slut: Oktober 2022. Igangværende.

Beskrivelse:Forsøget har til formål, at undersøge sikkerheden ved elektrokemoterapi til behandling af uhelbredelig mavekræft. Vi planlægger at inkludere 8 forsøgspersoner i studiet. Forsøget vil blive udført på to centre, Kirurgisk afdeling, Sjællands Universitetshospital og Kirurgisk Afdeling, Odense Universitetshopital. Forsøgspersonerne vil modtage behandlingen en gang som tillæg til standardbehandlingen. Dette vil foregå på Sjællands Universitetshospital. Efterfølgende vil de blive fulgt op ved to kontrolbesøg på Odense Universitetshospital eller Sjællands Universitetshospital, 4-6 uger samt 8-12 uger efter behandlingen. Ved kontrolbesøg vil der blive udført en gastroskopi med biopsi, endoskopisk ultralyd samt spørgeskema.